Montessori výchova dětí s Evou Štarkovou

07.11.2020

... jak být dobrou maminkou, tatínkem, babičkou, dědečkem, chůvou ...

Pedagogika Marie Montessori je alternativní výchovně vzdělávací program, pomocí kterého začala před sto lety vzdělávat děti v Římě italská lékařka a pedagožka Maria Montessori. Jde o výchovu podle pravidel, která si tvoří děti samy pod vedením svého vychovatele, jehož role spočívá v nenápadném vedení a taktní pomoci. To ostatně vyjadřuje i motto celé Montessori pedagogiky: "Pomoz mi, abych to dokázal sám."

Hlavním cílem Montessori výchovy je pomáhat dítěti v poznávání světa i sebe sama. Dítě se v této koncepci stává samostatným, svobodným, aktivním člověkem, odpovědným za své jednání.

Velikost lidské osobnosti se začíná formovat hned po narození, proto je nutné zahájit výchovu a vzdělávání hned v tomto okamžiku. Mnohým to může znít neobvykle. Jak bychom mohli vzdělávat právě narozené nebo půlroční či roční díte, které ještě náležite nevládne ani vlastními končetinami? Je nutné si uvědomit, že mysl dítěte je schopná absorbovat vědomosti. Jde o samovolný vůlí neovlivňovaný proces. Díte se učí, aniž by se do toho nutilo nebo o tom vůbec vědělo. Rovíjet se však může pouze za předpokladu, že se mu dostává vhodné podpory z okolí. Velikost rodičů a vychovatelů spočívá právě v jejich respektu pro mentální potřeby dítěte.

Stále více lidí zastává názor, že nejdůležitějším vzdělávacím obdobím života není univerzitní studium, ale období od narození do šesti let. V žádném z následujících období dítě tolik nepotřebuje promyšlenou pomoc. Měli bychom proto pomáhat malému tvorečkovi ne proto, že je slabý a bezmocný, ale proto, že je nadán nesmírnou tvořivou energií. Tato energie je velmi křehká a bez láskyplné a promyšlené pomoci může být snadno zmařena. Prostředí proto musí být bohaté na podněty, aby dítě motivovalo k činnosti.

Často máme nutkání dětem se vším, co chtějí dělat, pomáhat. Filozofický princip Montessori nás nabádá, abychom nepomáhali víc, než je opravdu nezbytně nutné. Tělesný i duševní vývoj je výsledkem aktivity. Období do šesti let je obdobím tvořivého sebezdokonalování prostřednictvím činnosti. Jakmile se děti ocitnou v podmínkách skutečného života, kde mají k dispozici opravdové nástroje a pomůcky přizpůsobené jejich velikosti, probudí se v nich neočekávaná energie. Dítě objevuje a toto objevování ho naplňuje příjemnými pocity.

Cílem našich seminářů je seznámit rodiče a vychovatele s filozofií a principy metody a s pomůckami, které mohou při výchově dětí používat. Výchova a vzdělávání nemusí z rodičů a vychovatelů dělat diktátory. Abychom vychovali poslušné dítě, nemusíme proto zlomit jeho nadšení, vůli a touhu po poznání. Vytvořením připraveného prostředí zaujmeme i hyperaktivní, nezvladatelné a jinak problematické děti, které ve svém nitru touží po poznání a aktivitě. Ohleduplnost a respektování pravidel se stane samozřejmostí.

1. okruh - AKTIVITY PRAKTICKÉHO ŽIVOTA (úvodní seminář)

Na semináři se hovoří o vývojových potřebách dítěte a o tom, jak podpořit jeho mozkovou činnost jednoduchými a levnými aktivitami. Jak vést dítě, aby rozvíjelo smysl pro řád, pořádek, sebeobsluhu, péči o prostředí, koordinaci pohybů, přesnost a odpovědnost. Kurz obsahuje veliké množství praktických ukázek s pomůckami, které si jednoduše připravíte i doma.

Datum: 7. listopadu 2020 (sobota), 9-18 hodin

Místo: České Budějovice, Husova 17

Cena: 1350 Kč. Při uhrazení kurzu do 15. září 2020 platí snížená cena 1200 Kč.

Absolvování tohoto semináře je podmínkou pro absolvování dalších seminářů.


2. okruh - ROZVÍJENÍ SMYSLŮ (úvodní seminář)

Náplní tohoto kurzu jsou ukázky aktivit, které pomáhají dětem rozvíjet hmat, sluch, čich a chuť a rozlišování barev. Bude se hovořit o důležitosti smyslového vnímání pro rozvoj jazykových dovedností, matematického myšlení a orientaci ve světě.

Datum: 8. listopadu 2020 (neděle), 9-18 hodin

Místo: České Budějovice, Husova 17

Cena: 1350 Kč. Při uhrazení kurzu do 15. září 2020 platí snížená cena 1200 Kč.

Absolvování tohoto semináře je podmínkou pro absolvování dalších seminářů.


3. okruh - ROZVÍJENÍ MATEMATICKÉHO MYŠLENÍ: GEOMETRIE - I. část

Na kurzu se dozvíte, jak rozvíjet smysly dětí, aby se snáze začaly orientovat ve světě obrazců a těles, jak vnímat plochy a prostory kolem nás. Manipulace s důmyslnými pomůckami jim pomáhá s pochopením rozměrů délky, tloušťky a velikosti. Pro pochopení geometrie potřebujeme smyslové zkušenosti. Na tento kurz navazuje kurz Geometrie, II. část.

Datum: 12. října 2019 (neděle), 9-18 hodin

Místo: České Budějovice, Husova 17

Cena: 1350 Kč. Při uhrazení kurzu do 20. září 2019 platí snížená cena 1200 Kč. Storno: 100%. Můžete za sebe poslat jinou osobu.

Absolvování tohoto semináře je podmínkou pro absolvování semináře ARITMETIKA.

Upozornění: Doporučujeme vzít si s sebou fotoaparát a tužku a papíry na poznámky.

Přestávky: Dopoledne dvě přestávky, oběd cca. v 13.00 - 14.00, odpoledne tři přestávky.

Storno: 100%. Můžete za sebe poslat jinou osobu.


4. okruh - ROZVÍJENÍ MATEMATICKÉHO MYŠLENÍ: GEOMETRIE - II. část

Na kurzu se dozvíte o rovinných obrazcích, tělesech a konstruktivní síle trojúhelníků. Probereme části těles, řezy tělesy, dekanomický čtverec, shodnost, podobnost a rovnost a další. Kurz plynule navazuje na kurz Geometrie, I. část, který je předpokladem pro účast na tomto kurzu.

Datum: 13. října 2019 (neděle), 9-18 hodin

Místo: České Budějovice, Husova 17

Cena: 1350 Kč. Při uhrazení kurzu do 20. září 2019 platí snížená cena 1200 Kč. Storno: 100%. Můžete za sebe poslat jinou osobu.

Absolvování tohoto semináře je podmínkou pro absolvování semináře ARITMETIKA.

Upozornění: Doporučujeme vzít si s sebou fotoaparát a tužku a papíry na poznámky.

Přestávky: Dopoledne dvě přestávky, oběd cca. v 13.00 - 14.00, odpoledne tři přestávky.

Storno: 100%. Můžete za sebe poslat jinou osobu.


5. okruh - ROZVÍJENÍ MATEMATICKÉHO MYŠLENÍ: ARITMETIKA, část I. + II.

Datum: 7.-8. listopadu 2015 (sobota, neděle), 9-18 hodin

Místo: České Budějovice, Na Sádkách 40

Cena: 2700 Kč. Při uhrazení kurzu do 16. října 2015 platí snížená cena 2400 Kč.

Předpokladem pro účast je absolvování seminářů 1.-4. okruh.


6. okruh - ROZVÍJENÍ MATEMATICKÉHO MYŠLENÍ: ARITMETIKA, část III.

Struktura desítkové soustavy

Přibližná náplň dne (pokud se stihne všechno): čísla 1-1000000, velké počítadlo, deska na násobení, multiplikační tabule, společný násobek a nejmenší společný násobek, hra s deliteli a prvočísly, mocnina dvojky, trojky...desítky (čtvercové a krychlové čísla), desetinná čísla: sčítaní-násobení, odčítaní-dělení, mocniny a rozklad mnohočlenů (binóm, trinóm), odmocnění (druhá, třetí)

Datum: 12. června 2016 (neděle), 9-18 hodin

Místo: České Budějovice, Na Sádkách 40

Cena: 1350 Kč. Při uhrazení kurzu do 20. května 2016 platí snížená cena 1200 Kč.


7. okruh - ROZVÍJENÍ MATEMATICKÉHO MYŠLENÍ: ZLOMKY

Úvod, sčítání, odčítání, násobení, dělení. Tento materiál si zamilují děti ve věku 4 roky až 10 let (4. třída).

Datum: 8. dubna 2017 (sobota), 9-18 hodin

Místo: České Budějovice, Na Sádkách 40

Cena: 1350 Kč. Při uhrazení kurzu do 15. března 2017 platí snížená cena 1200 Kč.


8. okruh - KOSMICKÁ VÝCHOVA

Vznik vesmíru sluneční soustavy, geogragie, botanika, zoologie, nauka o člověku, ...

Datum: 6.-7. října 2018 (sobota a neděle), 9-18 hodin

Místo: České Budějovice, Na Sádkách 40

Cena: 1350 Kč / 1 den. Při uhrazení kurzu do 15. září platí snížená cena 1200 Kč / 1 den.


9. okruh - ROZVÍJENÍ MATEŘSKÉHO JAZYKA

Rozvoj slovní zásoby, psaní, čtení

Datum: 9. dubna 2017 (neděle), 9-18 hodin

Místo: České Budějovice, Na Sádkách 40

Cena: 1350 Kč. Při uhrazení kurzu do 15. března 2017 platí snížená cena 1200 Kč.

MVDr. Eva Štarková

Kurzy Montessori výchovy dětí vede výborná lektorka, matka a babička MVDr. Eva Štarková. Na základě vlastních zkušeností se školským systémem, který nenaplňoval potřeby jejích dětí, se začala zabývat různými alternativami až dospěla k Montessori metodě. Věnuje se jí již bezmála 20 let, založila vlastní Montessori mateřskou školku v Košicích a nyní vede semináře Montessori výchovy v Čechách, na Slovensku i v Maďarsku. Při výuce využívá své zkušenosti matky a bohaté praktické zkušenosti získané při práci s dětmi ve své školce.

Další informace o ní naleznete také na jejích webových stránkách www.alfamilia.sk.