Montessori výchova dětí s Evou Štarkovou

07.11.2020

... jak být dobrou maminkou, tatínkem, babičkou, dědečkem, chůvou ...


Pedagogika Marie Montessori je alternativní výchovně vzdělávací program, pomocí kterého začala před sto lety vzdělávat děti v Římě italská lékařka a pedagožka Maria Montessori. Jde o výchovu podle pravidel, která si tvoří děti samy pod vedením svého vychovatele, jehož role spočívá v nenápadném vedení a taktní pomoci. To ostatně vyjadřuje i motto celé Montessori pedagogiky: "Pomoz mi, abych to dokázal sám."

Hlavním cílem Montessori výchovy je pomáhat dítěti v poznávání světa i sebe sama. Dítě se v této koncepci stává samostatným, svobodným, aktivním člověkem, odpovědným za své jednání.

Velikost lidské osobnosti se začíná formovat hned po narození, proto je nutné zahájit výchovu a vzdělávání hned v tomto okamžiku. Mnohým to může znít neobvykle. Jak bychom mohli vzdělávat právě narozené nebo půlroční či roční díte, které ještě náležite nevládne ani vlastními končetinami? Je nutné si uvědomit, že mysl dítěte je schopná absorbovat vědomosti. Jde o samovolný vůlí neovlivňovaný proces. Díte se učí, aniž by se do toho nutilo nebo o tom vůbec vědělo. Rovíjet se však může pouze za předpokladu, že se mu dostává vhodné podpory z okolí. Velikost rodičů a vychovatelů spočívá právě v jejich respektu pro mentální potřeby dítěte.

Stále více lidí zastává názor, že nejdůležitějším vzdělávacím obdobím života není univerzitní studium, ale období od narození do šesti let. V žádném z následujících období dítě tolik nepotřebuje promyšlenou pomoc. Měli bychom proto pomáhat malému tvorečkovi ne proto, že je slabý a bezmocný, ale proto, že je nadán nesmírnou tvořivou energií. Tato energie je velmi křehká a bez láskyplné a promyšlené pomoci může být snadno zmařena. Prostředí proto musí být bohaté na podněty, aby dítě motivovalo k činnosti.

Často máme nutkání dětem se vším, co chtějí dělat, pomáhat. Filozofický princip Montessori nás nabádá, abychom nepomáhali víc, než je opravdu nezbytně nutné. Tělesný i duševní vývoj je výsledkem aktivity. Období do šesti let je obdobím tvořivého sebezdokonalování prostřednictvím činnosti. Jakmile se děti ocitnou v podmínkách skutečného života, kde mají k dispozici opravdové nástroje a pomůcky přizpůsobené jejich velikosti, probudí se v nich neočekávaná energie. Dítě objevuje a toto objevování ho naplňuje příjemnými pocity.

Cílem našich seminářů je seznámit rodiče a vychovatele s filozofií a principy metody a s pomůckami, které mohou při výchově dětí používat. Výchova a vzdělávání nemusí z rodičů a vychovatelů dělat diktátory. Abychom vychovali poslušné dítě, nemusíme proto zlomit jeho nadšení, vůli a touhu po poznání. Vytvořením připraveného prostředí zaujmeme i hyperaktivní, nezvladatelné a jinak problematické děti, které ve svém nitru touží po poznání a aktivitě. Ohleduplnost a respektování pravidel se stane samozřejmostí.

1. okruh - AKTIVITY PRAKTICKÉHO ŽIVOTA a ROZVÍJENÍ SMYSLŮ (úvodní seminář)

Na semináři se hovoří o vývojových potřebách dítěte, pracovních návycích a o tom, jak podpořit jeho mozkovou činnost jednoduchými a levnými aktivitami. Jak vést dítě, aby rozvíjelo smysl pro řád, pořádek, sebeobsluhu, péči o prostředí, koordinaci pohybů, přesnost a odpovědnost. Kurz obsahuje veliké množství praktických ukázek s pomůckami, které si jednoduše připravíte i doma. 

Náplní druhého dne jsou ukázky aktivit, které pomáhají dětem rozvíjet zrak, hmat, sluch, čich a chuť. Bude se hovořit o důležitosti smyslového vnímání pro rozvoj jazykových dovedností, matematického myšlení a orientaci ve fyzickém světě. Cvičení praktického života jsou nesmírně důležitá pro zrakové a sluchové vnímání, na kterých závisí školní úspěšnost. 

Čím lépe připravíte své dítě doma, tím větší úspěch a radost bude zažívat v dalších prostředích, jako je školka, různé stupně škol, kroužky, práce, které ho v životě nevyhnutelně čekají. 


Datum: termín bude stanoven (sobota a neděle), 9-18 hodin

Místo: České Budějovice, Husova 17

Cena: 2700 Kč Kč. Při uhrazení kurzu do 3 týdnů před kurzem platí snížená cena 2400 Kč.  Storno: 100%. Můžete za sebe poslat jinou osobu. Při nekonání semináře vracíme 100%. 

Absolvování tohoto semináře je podmínkou pro absolvování dalších seminářů.2. okruh - ROZVÍJENÍ MATEMATICKÉHO MYŠLENÍ: GEOMETRIE 

Na kurzu se dozvíte, jak rozvíjet smysly dětí, aby se snáze začaly orientovat ve světě obrazců a těles, jak vnímat plochy a prostory kolem nás. Manipulace s důmyslnými pomůckami jim pomáhá s pochopením rozměrů délky, tloušťky a velikosti. Pro pochopení geometrie potřebujeme smyslové zkušenosti. 

Během druhého dne se budeme věnovat rovinným obrazcům, tělesům a konstruktivní síle trojúhelníků. Probereme části těles, řezy tělesy, dekanomický čtverec, shodnost, podobnost a shodnost obsahem a další. 

Vše se probírá na pomůckách, na kterých vše pochopíte, i když vám výše uvedené termíny připadají jako cizí jazyk. Ničeho se nebojte a přijďte zjistit, že pochopit všechny tyto věci není obtížné, stačí, aby vám to někdo uměl vysvětlit. A paní Štarková umí!

Podmínkou pro přihlášení na tento kurz je absolvovaný 1. okruh.

Datum: termín bude stanoven (sobota a neděle), 9-18 hodin

Místo: České Budějovice, Husova 17

Cena: 2700 Kč. Při uhrazení kurzu do 3 týdnů před kurzem platí snížená cena 2400 Kč. Storno: 100%. Můžete za sebe poslat jinou osobu.

Absolvování tohoto semináře je podmínkou pro absolvování semináře ARITMETIKA.

Upozornění: Doporučujeme vzít si s sebou fotoaparát a tužku a papíry na poznámky.

Přestávky: Dopoledne dvě přestávky, oběd cca. v 13.00 - 14.00, odpoledne tři přestávky.3. okruh - ROZVÍJENÍ MATEMATICKÉHO MYŠLENÍ: ARITMETIKA (3 dny)

Probereme začátky práce s čísly od 0 do 10, systém desítkové soustavy, přechody přes desítku, Seguinovy tabulky, čtyři početní operace pomocí perlového materiálu, známkové hry, hadích her, proužkových a prstových tabulek a další. Čeká nás také práce s komodou, kde se děti učí počítat po jednom, násobky, mocniny na druhou a na třetí. Dostaneme se až k miliónům, na velké počítadlo, desku na násobení, multiplikační tabule, společný násobek a nejmenší společný násobek, hra s děliteli a prvočísly, mocnina dvojky, trojky... desítky (čtvercové a krychlové čísla), desetinná čísla: sčítaní - násobení, odčítaní - dělení, mocniny a rozklad mnohočlenů (binom, trinom), odmocniny (druhá, třetí).

Datum: termín bude stanoven (3 dny), 9-18 hodin

Místo: České Budějovice, Husova 17

Cena: 4 050 Kč Kč. Při uhrazení platby tři týdny před kurzem platí snížená cena 3 600 Kč.  Storno: 100%. Můžete za sebe poslat jinou osobu.

Předpokladem pro účast je absolvování seminářů 1.-2. okruh.4. okruh - ROZVÍJENÍ MATEMATICKÉHO MYŠLENÍ: ZLOMKY

Úvod, sčítání, odčítání, násobení, dělení. Tento materiál si zamilují děti ve věku 4 roky až 10 let (4. třída).

Datum: termín bude stanoven (sobota nebo neděle), 9-18 hodin

Místo: České Budějovice, Husova 17

Cena: 1350 Kč. Při uhrazení platby alespoň tři týdny před kurzem platí snížená cena 1200 Kč.  Storno: 100%. Můžete za sebe poslat jinou osobu.

 


5. okruh - KOSMICKÁ VÝCHOVA

Vznik vesmíru sluneční soustavy, geogragie, botanika, zoologie, nauka o člověku, ...

Datum: termín bude stanoven (sobota a neděle), 9-18 hodin

Místo: České Budějovice, Na Sádkách 40

Cena: 2 700 Kč. Při uhrazení platby alespoň tři týdny před kurzem platí snížená cena 2 400 Kč.6. okruh - ROZVÍJENÍ MATEŘSKÉHO JAZYKA

Rozvoj slovní zásoby, psaní, čtení

Datum: termín bude stanoven (sobota a neděle), 9-18 hodin

Místo: České Budějovice, Na Sádkách 40

Cena: 2 700 Kč. Při uhrazení alespoň tři týdny před kurzem platí snížená cena 2400 Kč. Storno: 100%. Můžete za sebe poslat jinou osobu.


MVDr. Eva Štarková

Kurzy Montessori výchovy dětí vede výborná lektorka, matka a babička MVDr. Eva Štarková. Na základě vlastních zkušeností se školským systémem, který nenaplňoval potřeby jejích dětí, se začala zabývat různými alternativami až dospěla k Montessori metodě. Věnuje se jí již bezmála 20 let, založila vlastní Montessori mateřskou školku v Košicích a nyní vede semináře Montessori výchovy v Čechách, na Slovensku i v Maďarsku. Při výuce využívá své zkušenosti matky a bohaté praktické zkušenosti získané při práci s dětmi ve své školce.

Další informace o ní naleznete také na jejích webových stránkách www.alfamilia.sk.