Vysvědčení - pro koho vlastně?

30.06.2022

Dnes se rozdala poslední vysvědčení. 💥 Pro někoho hrůza, pro někoho brnkačka, někdo z toho má stres, jiný to hází za hlavu, někdo se těší. Zpětná vazba patří k naší současné kultuře a a je to nástroj pro rozvoj dovedností a sociální inteligence. Dá se z toho vždycky udělat pěkná fraška, protože nikdy nevíme, v jakém rozpoložení bude čtenář. Nad psaním vysvědčení s dobrým úmyslem však trávíme několik dní v každém pololetí. Doufáme, že vyzní tak, jak ho skutečně zamýšlíme.

🥰 Snažíme se, aby vysvědčení zrcadlilo nejen znalosti, ale také dovednosti. Hodnotíme slovně. Děti vědí, co jim píšeme, protože si o tom s nimi ve škole povídáme na individuálních konzultacích. Toto shrnutí je spíše pro rodiče, i když i oni jsou o vzdělávání svého dítěte průběžně informováni. 

🎉 Neporovnáváme děti mezi sebou, spíše zvažujeme možnosti každého individuálního dítěte a jeho postoj, přístup, ochotu, vytrvalost, odpovědnost. Oceňujeme a dáváme doporučení.

🎓 Podporujeme motivaci a zájem dětí a pomáháme jim rozvíjet jejich dobré vlastnosti, dovednosti a pracovní návyky, lásku, moudrost a vůli.

💐 Sami se stále vzděláváme u těch nejlepších učitelů a třídíme naše zkušenosti.

🌍 Měníme školství k lepšímu! 

Nejlepší bude, když se přesvědčíte sami z následující ukázky (jméno je pozměněno):Milá Nikolko,

dokončila jsi druhé pololetí druhého ročníku. Zvládla ses naučit spoustu věcí z předmětů, ale zejména rozvíjíš svoji osobnost a své dovednosti mnohem uvědoměleji.

Neznamená to, že se ti vždy daří a nemáš žádné potíže. Potíže patří k životu a ty nikdy zcela nezmizí. Jde jen o to, jak k nim přistupujeme. Buď je vidíme jako potíže, překážky, nedostatečnosti, a budeme nešťastní. Nebo se na ně můžeme dívat jako na příležitosti a výzvy, díky nimž se můžeme zase něco naučit a ze kterých můžeme získat energii, a potom pro nás nebude nic problém.

Spoustu dovedností zvládáš čím dál lépe. Některé učivo ti jde lépe, na něco potřebuješ více času. Je to naprosto přirozené. To, čeho si cením nejvíce, je tvá zvyšující se ochota, píle a vytrvalost. Je to kombinace, která tě dovede k úspěchu v jakékoli oblasti. Jsi k ostatním čím dál citlivější, laskavější, umíš pomoci potřebným a je s tebou legrace.

Možná to je věkem, ale rozhodně za tím stojí i práce na sobě samé. Nezanedbatelnou měrou ti pomohli také tvoji rodiče, za což jim patří velký dík. Zjistila jsi, že nejsi závislá na tom, že ostatní musejí dělat to, co chceš, abys byla spokojená, ale tvůj dobrý pocit vychází ze tvé dovednosti pracovat samostatně, i s kýmkoli ve třídě. Prokazuješ mnohem větší míru přijetí (když jsi přijala, že chodíme do školy, abychom zkoumali, objevovali a učili se) a přizpůsobivosti, které ti velmi usnadňují život ve škole. Mám z rozvoje tvé osobnosti radost.

Zeměpis, biologie, historie

V oblasti poznávání vesmíru, života a historie jsi s dalšími dětmi pracovala na projektech o podmínkách a způsobech života lidí, zvířat a rostlin v různých částech Země. Psala jsi a prezentovala o obydlí, stravování, různých podnebních a vegetačních pásmech. Pronikala jsi do stavby rostlin i zvířat. Dozvídala ses o vlastnostech různých látek. Poodhalila jsi, jak se věci navzájem ovlivňují, a to nejen ve třídě, ale také na různých výpravách. Úroveň tvé práce odpovídá tvým dovednostem. Jsi ve druhé třídě a stále ještě se učíš, jak se projekt dělá. Nebude to ale dlouho trvat a převezmeš odborné vedení při společné práci. Zamysli se, jaké dovednosti bys chtěla ovládnout v příštím školním roce, aby tvé projekty byly ještě krásnější a úspěšnější: můžeš zapracovat na písmu, různorodosti zpracování (např. trojrozměrné modely, drama, báseň, písnička), můžeš se učit převyprávět texty, abys vytvořila své vlastní, naučit se rozlišovat mezi důležitými a nedůležitými informacemi. Nezapomeň přes léto trénovat čtení! Také popřemýšlej, jaké dovednosti potřebuješ rozvinout, abys lépe spolupracovala s ostatními. Možností je spoustu a já ti budu i nadále ráda pomáhat.

Matematika

Milá Nikolko, procvičováním ses více zdokonalila v početních operacích a jsi čím dál přesnější. Víš, že je nutné dovednosti opakovat, jinak se vytrácejí z hlavy (nejen tobě, ale i nám ostatním). Už jsi pocítila, jak příjemné je, když máš úspěch. Záleží jenom na tvém úsilí, které dokážeš vyvinout!

Zvládla jsi všechny čtyři operace s vyššími čísly, rovnice a pracuješ na slovních úlohách, kde potřebuješ ještě trénovat, abys rozpoznala, jaké informace jsou důležité a do jakého vztahu je dát (sčítání, odčítání, násobení, dělení nebo jejich kombinace). Trénovala jsi společné násobky a dělitele. Pracovala jsi také na zlomcích s různým jmenovatelem. Ve své práci ses dokázala snadněji orientovat a prokazuješ znalosti i po delší době.

V geometrii ses věnovala dalším druhům úhlů a čar, ose strany a úhlu, kružnici opsané a vepsané trojúhelníku a obsahům čtverce, obdélníku a trojúhelníku. Také jsi trénovala výpočet povrchu hranolu a krychle a kreslení geometrických těles v perspektivě.

Vše potřebné pro druhý ročník bezpečně ovládáš.

Český jazyk

Ve 2. pololetí jsi zvládla další velkou kapitolu v českém jazyce - skloňování podstatných jmen. Podrobně ses seznámila se všemi vzory a víš, jak zvolit správnou koncovku. Zjistila jsi, že "Ú" se nemusí psát pouze na začátku slova. Průběžně sis opakovala slovní druhy a mluvnické kategorie u podstatných jmen a u sloves. Už víš, jaký je rozdíl mezi větou jednoduchou a souvětím. Dokážeš určit počet vět v souvětí, a dokonce zapsat vzorec souvětí za použití spojek a spojovacích výrazů. Nebo opačně - na základě vzorce jsi schopna vymyslet vlastní souvětí. Věnovala ses určování větných členů a grafickému vyjádření jejich vztahů. Umíš najít základní skladební dvojici, předmět v různém pádě, rozlišit přívlastek shodný a neshodný a správně se zeptat na základní druhy příslovečných určení. Díky pravidelnému čtení s porozuměním a otázek z oblasti pravopisu, tvarosloví i skladby sis neustále osvěžovala dosavadní znalosti a uvědomovala sis, co všechno již umíš a k jakým jevům je třeba se vrátit a znovu je procvičit.

Během pololetí jsi pracovala s různými literárními i populárně-naučnými texty, všímala sis, jak jsou členěny, co je pro ně typické, jaké jsou jejich hlavní myšlenky. Na základě těchto textů sis neustále rozšiřovala svou slovní zásobu, kterou jsi obohatila navíc o přirovnání či rčení. Při vlastní tvorbě se ti podařilo napsat pozvánku, osobní dopis z prázdnin, zprávu o školním výletě, výstižně jsi popsala květ a díky interview s prehistorickým zvířetem jsi nás přenesla do doby dávno minulé. Učila ses své práce veřejně prezentovat, reagovat na dotazy a přijímat konstruktivní kritiku. Do budoucna se při své práci zaměř na efektivnější nakládání s časem.

Znalosti 2. pololetí 2. ročníku bezpečně ovládáš.

Anglický jazyk

V tomto pololetí jsi pokračovala ve čtení různých textů, blíže ses podívala na přítomný čas prostý, rozšířila sis slovní zásobu, kterou jsi následně použila při popisu obrázků. Umíš mluvit o sobě, svém denním harmonogramu, co jíš, jaké jsou tvé záliby. Znalosti 2. pololetí 2. třídy bezpečně ovládáš.

Výtvarná, hudební a tělesná výchova

Pro výtvarnou a hudební práci nacházíš velké nadšení, ať už je to volná tvorba nebo tvoření dle instrukcí v oblasti geometrie. Ráda užíváš barvy, kreslíš různými prostředky od pastelek po tempery na různé povrchy - papír, dřevo. Nebojíš se ani šití na stroji. S radostí ses účastnila výroby produktů na jarmark i jejich prodeje. V tělesné výchově sis dále prohlubovala své dovednosti v atletice a gymnastice, ale i v míčových hrách. Zlepšovala jsi svoji obratnost v tělocvičně i venku. Vytrvalost, odvahu a ochotu nevzdat se jsi prokázala při výletech na škole v přírodě. Nikolko, všechny znalosti a dovednosti důležité pro úspěch ve druhé třídě bezpečně ovládáš. Neusni však na vavřínech a dál je rozvíjej! Já ti budu držet palce.

Nikolko, užij si prázdniny a těšíme se na tebe všichni opět v září!