Rozvrh základní školy Montessori Kampus a prázdniny

 
 

Pracujeme dle zásad Montessori pedagogiky, a proto je vyučování rozděleno na jeden vzdělávací blok dopoledne a jeden vzdělávací blok odpoledne. Již doktorka Maria Montessori ve své době vnímala nevhodnost současného nastavení běžného školského systému, který z dětí vychovává možná poslušné zaměstnance, ale ničí jejich zájem, kreativitu a schopnost kritického myšlení.

Dnešní studie z neurověd dávají doktorce Montessori za pravdu, a dle jejích instrukcí dodržujeme během vzdělávání následující principy, které pomáhají dětem se učit snadněji a radostněji:

 

1) pohyb a učení se úzce prolínají. Volný pohyb po třídě a vlastní práce a zkušenosti s konkrétními didaktickými materiály mohou podpořit myšlení, učení a schopnost představit si abstraktní pojmy a ideje.

2) Učení se zlepší a duševní pohoda se zvýší, když má dítě pocit, že má volbu, resp. kontrolu nad situacemi ve svém životě. Proto si dítě může zvolit, u kterého stolu se bude učit, nebo zda si práci vezme na koberec, a kdy v rámci dohodnutého časového rámce splní úlohu, ke které se zavázalo.

3) Dítě se lépe učí, když ho zajímá, co se učí, a když může být aktivní a tvořivé. Učitelka zajišťuje splnění školního vzdělávacího plánu, ale zároveň maximálně zohledňuje zájmy dítěte a zahrnuje ho do procesu plánování obsahu vzdělávání. Dítě využívá své zájmy ke svému pokroku a zároveň získává zpětnou vazbu o tom, co ho baví, těší, v čem může být skutečně dobré a s čím může pomoci ostatním ve třídě. Získává tak hodnotu, zdravé sebevědomí a může pociťovat úspěch.

4) Vnější motivace odměnou za vyvinutou činnost, jako jsou peníze nebo známky, negativně ovlivňuje motivaci zabývat se činností, když se odměna neposkytuje. Děti, které se učí pro známky, prokazatelně vyvíjejí mnohem menší snahu udělat něco navíc ze strachu, aby nechybovaly. Proto u nás děti na vysvědčení dostávají slovní hodnocení. Jinými slovy Montessori pedagogika podporuje vnitřní motivaci, která je trvalejší a nezávislá na vnějších okolnostech, a nepoužívá odměny ani tresty, nýbrž systém přirozených důsledků. Chyba se považuje za zpětnou vazbu, informaci o způsobu práce a příležitost ke zlepšení.

5) Prostředí vzájemné spolupráce může učení velmi usnadňovat, proto jsou v jedné třídě žáci z více ročníků. Žáci nejsou omezeni pouze na učivo svého ročníku, ale mohou se připojovat ke starším i mladším spolužákům. Učí se nápodobou. Učí se říci si o pomoc a přijímat ji, pokud ji potřebují, a s laskavostí pomáhat méně zkušeným dětem. Mladší děti u svých starších spolužáků vidí, kam jejich snahy mohou vést, a starší děti si učivo opakují a upevňují, když pomáhají mladším, a učí se být dobrými lídry skupiny.

6)  Učení uspořádané do smysluplných celků je často hlubší a bohatší než učení abstraktní nebo vytržené z kontextu. Proto jsou děti stále nabádány k tomu, aby k úlohám přistupovaly tvořivě a mezioborově. Výuka není rozdělena na předměty, i když obsah učiva je přibližně stejný jako v běžné škole, ale způsob učení je diametrálně odlišný: obory se vzájemně a neustále prolínají a jsou obohacovány exkurzemi, debatami s odborníky a výlety do přírody s cílem vnímat, že náš život je ovlivňován historickým kontextem, zeměpisnou a geo-politickou polohou, podmínkami, kterým nás vystavuje společnost, kultura, sociální, emocionální a mentální nastavení lidí kolem nás, a že jsme společně s dalšími lidmi a vším na planetě jeden vzájemně se ovlivňující a nedělitelný celek.

7) Jsme stále na 1. stupni základní školy a úlohou učitelky je nabídnout žákům mnoho podnětů k přemýšlení a ke zpracování. Ukazuje jim různé způsoby, jak k jednotlivým tématům přistupovat, jak je zpracovávat a prezentovat spolužákům. Během prvních třech let ve škole se dítě dotýká mnoha témat a sbírá informace a snaží se je zpracovat rok od roku lépe. Během následujících třech let začíná vytvářet systematické celky, komplexní projekty a spojuje množství údajů, které dosud nasbíralo. Dospělí ve třídě mají úlohu průvodců: prezentují dětem učivo pomocí didaktických pomůcek, schémat a příběhů a kladou jim otázky, které je vedou k zamyšlení a sebereflexi v oblastech chování i učení. Používáme přístup nenásilné komunikace a souladu.  

8) Řád a pořádek v prostředí jsou prospěšné pro učení, protože dítě nemusí plýtvat svoji mentální energii na orientaci, kde najde jakou didaktickou pomůcku. Když si chce procvičit učivo, nemusí čekat na instrukce od učitele, ale automaticky ví, kde najde potřebné věci a jak s nimi pracovat, případně může kdykoli požádat o asistenci. Je tedy svobodné a cvičí schopnost dělat správné volby. Škola dobře vybavená didaktickými pomůckami a vzdělanými a zkušenými učiteli mu umožňuje se v tom cvičit.

 

Těchto osm bodů najdete rozpracovaných v knize od Angeline S. Lillard Montessori: The Science Behind the Genious nebo v části mé závěrečné práce pro JČU.

 
 
 

Škola se otevírá v 7.30 a zavírá se v 16.00. Nejpozdější příchod v 8.15. Rozvrh platí pro všechny ročníky.

   
8.30-12.15 Dopolední pracovní cyklus vč. svačiny a hygienických přestávek
12.15-13.00 Oběd 
13.00-15.00 Odpolední pracovní cyklus vč. svačiny a hygienických přestávek
Středa a pátek: družina (volná činnost)
15.00-16.00 Pobyt venku

 

Školní rok 2019 / 2020 začíná v pondělí 2. září 2019.

První školní den je vyučování od 8.30 do 11.30. Škola je otevřena od 8.00 do 12.00. 
 
Podzimní prázdniny: pondělí 29. a úterý 30. října 2019
 

Vánoční prázdniny: pondělí 23. prosince 2019 až pátek 3. ledna 2020. Vyučování začíná v pondělí 6. ledna 2020.

Předávání vysvědčení: 30. ledna 2020. Škola se zavírá ve 12.00.

Pololetní prázdniny: pátek 31. ledna 2020

Jarní prázdniny: 10. až 16. února 2020

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. dubna 2020

Předávání vysvědčení v pátek 26. června 2020. Škola se zavírá ve 12.00.

Ředitelské volno: 29. a 30. června 2020

Hlavní prázdniny: středa 1. července až pondělí 31. srpna 2020

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Montessori Kampus
Husova 17
České Budějovice

+420 777 296 380

© 2009 Montessori Kampus