Stínování na Montessori Farmě Aulendiebach: Vzdělávací prostředí pro studenty

05.10.2023

Autor: František Jakub Sklář


Vzdělávací systémy neustále hledají nové a inovativní způsoby, jak rozvíjet dovednosti a znalosti svých studentů. Jedním takovým přístupem je projekt "Montessori Farma jako vzdělávací prostředí", který je financován Evropskou unií v rámci programu Erasmus+. Tento článek se zaměřuje na specifickou složku tohoto projektu – stínování na Montessori farmě Aulendiebach v Německu, která nabízí studentům unikátní kombinaci praktického a teoretického vzdělání.


Život na Montessori Farmě Aulendiebach

Denní Rutina a rozdělení úkolů

Montessori Farma Aulendiebach poskytuje studentům možnost žít a studovat v prostředí, kde se vzdělávání prolíná s každodenním životem a péčí o chod farmy. Studenti, kteří se projektu účastní, se setkávají na začátku každého týdne ve škole v kmenové škole v Ingelheimu a následně tráví úterý až pátek na farmě v Aulendiebachu. Denní harmonogram zahrnuje společné stolování – snídaně, obědy, odpolední svačiny a večeře, které jsou klíčovými okamžiky pro plánování a rozdělení úkolů, a to jak akademických, tak praktických.

Role učitelů a samostatná práce studentů

Učitelé na farmě vystupují jako mentoři a průvodci. Jeden z pedagogů je hlavní, který doprovází studenty i v kmenové škole a spojuje kmenovou školu s farmou, ostatní jsou vychovatelé či odborníci na určité předměty či praktické činnosti. Učitelé, vychovatelé a odborníci nejsou pomáhají studentům při činnostech a poskytují jim rámec vzdělávání a odborné vedení. Od studentů se však očekává vysoká míra iniciativy, ochoty a spolupráce při vzdělávání i při samotném zajištění chodu farmy. Studenti se učí samostatně organizovat svůj čas a úkoly, což zahrnuje pokrok ve vzdělávání i péči o zvířata, údržbu zahrady, vaření, a další potřebné práce na farmě.

Vybavení a prostředí farmy

Farma je vybavena vším potřebným pro každodenní činnosti a vzdělávání. K dispozici jsou pracovní nástroje, kuchyň, dílny, rozsáhlé pozemky a prostor pro uměleckou a hudební tvorbu. Důraz je kladen na sebeobsluhu a samostatnost, kde studenti sami zajišťují materiály a suroviny potřebné pro své aktivity.


Vzdělávací aspekty a získané dovednosti

Praktické a teoretické učení

Studenti na farmě získávají cenné dovednosti v oblastech jako je plánování, tvoření rozpočtu, zodpovědnost a týmová práce. Vzdělávací program zahrnuje nejen praktické činnosti, ale i teoretické lekce, jako jsou semináře z matematiky, přírodních a humanitních věd a výuka jazyků (angličtina a němčina), které podporují komplexní rozvoj studentů.

Farma je koncipována tak, aby se neobešla bez práce studentů, tzn. že není možné, aby její chod obsloužili pouze dospělí, a studenti tak čelí reálných výzvám každodenního provozu péče o internát a farmu, dopadá na ně realita odpovědnosti za jejich prostředí. Výsledky viditelné práce jim mají pomáhat zažívat jejich osobní důležitost, spolupráci a posilovat tak zdravé sebevědomí založené na výsledcích jejich konkrétní individuální a týmové práce. 

Rozvoj mezilidských vztahů

Interakce mezi studenty a učiteli jsou založeny na vzájemné úctě, důvěře a podpoře. Studenti pracují ve skupinách na řešení reálných každodenních situací vycházející z potřeb zajištění provozu farmy s rostlinnou a živočišnou výrobou, což podporuje rozvoj silných sociálních vazeb a učí je, jak efektivně spolupracovat na společných úkolech. 

Sebereflexe a osobní rozvoj

Učení na farmě nabízí studentům možnost intenzivně se zamýšlet nad vlastními dovednostmi a schopnostmi a rozvíjet to, co se projevuje jako prospěšné a efektivní a pomáhat si regulovat nežádoucí projevy chování. Studenti zde mají příležitost rozvíjet nejen akademické znalosti, ale i praktické schopnosti, které jsou důležité pro osobní i profesní život.

Budoucí směřování a možnosti spolupráce

Projekt "Montessori Farma jako vzdělávací prostředí" ukazuje, že kombinace praktického a teoretického vzdělávání může být extrémně účinná. Propojení těchto dvou světů poskytuje studentům ucelenější pohled na učení a život. Spolupráce mezi Montessori školami a rozšíření těchto metod do dalších vzdělávacích institucí by mohlo mít pozitivní dopad na vzdělávací systémy po celém světě.


Stínování na Montessori Farmě Aulendiebach představuje inovativní přístup ke vzdělávání, který účinně integruje praktické životní dovednosti s akademickým učením. Tento projekt nejenže poskytuje studentům jedinečné vzdělávací zkušenosti, ale také formuje základy pro jejich budoucí osobní a profesní úspěchy. V kontextu stále se měnícího světa je důležité hledat nové způsoby, jak vzdělávat a inspirovat mladé lidi, jak je vést k pozitivnímu vztahu k učení, lidem a přírodnímu bohatství naší Země, a jak jim zprostředkovávat pozitivní myšlenkové proudy a pomoci jim uvědomovat si vliv, který mají na svůj život a lidi v něm a jak jim pomoci stát se zkušenými, kriticky přemýšlejícími a aktivními činiteli ve svých budoucích profesích. Montessori Farma Aulendiebach je příkladem, jak lze účinně realizovat přípravu mladých lidí na život.

.