Základní škola

Děti se u nás učí snáze, protože ctíme:

Pohyb

Děti se učí mnohem snáze, pokud mohou zapojovat více smyslů, včetně hmatu. Pro vytvoření konkrétních představ mají k dispozici skvělé pomůcky, se kterými mohou manipulovat a které jim umožní pochopit abstraktní koncepty jako např. zlomky, odmocniny, stupnice v hudbě, pohyb Slunce kolem Země apod. Kromě toho se děti po třídě pohybují zcela volně a v rámci dohodnutého termínu se mohou samostatně rozhodnout, kdy splní jaký úkol. Umožňujeme jim využívat pracovní a oddychové fáze mozku mnohem efektivněji než v běžné škole. Zároveň jsou vystaveny nutnosti naučit se organizovat si práci i čas. 

Volba

Pocit pohody je vyšší a učení příjemnější, když děti mají pocit volby, respektive když mají kontrolu nad určitými částmi vzdělávání. S rostoucí odpovědností za své výkony si mohou volit, u kterého stolu se budou učit a s kým, nebo zda si práci vezmou na koberec, a kdy v rámci dohodnutého časového rámce splní úlohu, ke které se zavázaly. U nás mají možnost procvičovat dovednost správně naložit se svými možnostmi během celého prvního stupně základní školy. A pouze nácvik jim pomůže najít vlastní strategii sebedisciplíny a schopnost sebereflexe. Děti dostávají tím víc věcí na výběr, čím jsou schopnější řídit sebe sama. 

Zájem

Dítě se lépe učí, když ho zajímá to, co se učí. Neboli když učivo souvisí s jeho bezprostřední životní situací, a když může být aktivní a tvořivé. Učitelka zajišťuje plnění povinného školního vzdělávacího plánu, stejně jako je tomu na jakýchkoli jiných školách, ale zároveň maximálně zohledňuje zájmy dítěte a zahrnuje ho do procesu plánování obsahu vzdělávání. Dítě využívá své zájmy ke svému pokroku a zároveň získává zpětnou vazbu o tom, co ho baví, co ho těší, v čem může být skutečně dobré a s čím může pomoci ostatním ve třídě. Získává tak hodnotu, zdravé sebevědomí a může pociťovat úspěch.

Vnitřní motivace

Vnější motivace odměnou za vyvinutou činnost, jako jsou peníze nebo známky, negativně ovlivňuje motivaci zabývat se činností, když se odměna neposkytuje. Děti, které se učí pro známky, prokazatelně vyvíjejí mnohem menší snahu udělat něco navíc ze strachu, aby nechybovaly. Proto u nás děti dostávají slovní hodnocení. Podporujeme vnitřní motivaci, která je trvalejší a nezávislá na vnějších okolnostech, a nepoužíváme odměny ani tresty, nýbrž systém přirozených důsledků. Chyba je pouze zpětná vazba, informace o způsobu práce a příležitost ke zlepšení. Tak může být dítě tvořivé beze strachu ze selhání.

Spolupráce

Prostředí vzájemné spolupráce může učení velmi usnadňovat, proto jsou v jedné třídě žáci z více ročníků. Žáci nejsou omezeni pouze na učivo svého ročníku, ale mohou se připojovat ke starším i mladším spolužákům. Učí se nápodobou. Učí se říci si o pomoc a přijímat ji, pokud ji potřebují, a s laskavostí pomáhat méně zkušeným dětem. Mladší děti u svých starších spolužáků vidí, kam jejich snahy mohou vést, a starší děti si učivo opakují a upevňují, když pomáhají mladším, a učí se být dobrými lídry skupiny. Pomocí příběhů skutečných konkrétních i anonymních hrdinů současné doby i těch minulých dětem klademe na srdce, že každé z nich má moc změnit svoji část světa, pokud si to bude přát. Povzbuzujeme je k hledání příležitostí, jak mohou být prospěšné. 

Učení v kontextu

Jakékoli učivo uspořádané do smysluplných celků je často hlubší a bohatší než učení abstraktní nebo vytržené z kontextu. Proto jsou děti stále nabádány k tomu, aby k úlohám přistupovaly tvořivě a mezioborově. Výuka není rozdělena na předměty, i když obsah učiva je přibližně stejný jako v běžné škole.  Způsob učení je diametrálně odlišný: obory se vzájemně neustále prolínají a jsou obohacovány exkurzemi, debatami s odborníky a výlety do přírody s cílem vnímat, že náš život je ovlivňován historickým kontextem, zeměpisnou a geo-politickou polohou, kulturou sociálních skupin, emocionálním a mentálním nastavení lidí kolem nás, a že jsme společně s dalšími lidmi a vším na planetě jeden vzájemně se ovlivňující a nedělitelný celek.

Skvělí dospělí

Jsme stále na 1. stupni základní školy a úlohou učitelky je nabídnout žákům mnoho podnětů k přemýšlení a ke zpracování. Ukazuje jim různé způsoby, jak k jednotlivým tématům přistupovat, jak je zpracovávat a prezentovat spolužákům. Během prvních třech let ve škole se dítě dotýká mnoha témat a sbírá informace a snaží se je zpracovat rok od roku lépe. Během následujících třech let začíná vytvářet systematické celky, komplexní projekty a spojuje množství údajů, které dosud nasbíralo. Dospělí ve třídě mají úlohu průvodců: prezentují dětem učivo pomocí didaktických pomůcek, schémat a příběhů a kladou jim otázky, které je vedou k zamyšlení a sebereflexi v oblastech chování i učení. Používáme přístup nenásilné komunikace a souladu.

Řád a pořádek

Řád a pořádek v prostředí jsou prospěšné pro učení, protože děti nemusejí plýtvat svoji mentální energii na orientaci, kde najdou jakou didaktickou pomůcku. Když si chtějí procvičit učivo, nemusejí čekat na instrukce od učitele, ale automaticky vědí, kde najdou potřebné věci a jak s nimi pracovat, případně mohou kdykoli, beze strachu ze zesměšnění či shazování, požádat o pomoc a znovu-vysvětlení. Za pomoci učitelky a její asistentky se děti učí rozeznávat, kdy mají učivo dostatečně procvičené a efektivně rozdělovat svoje kapacity. Škola dobře vybavená didaktickými pomůckami a vzdělanými a zkušenými učiteli umožňuje dětem učivo samostatně a dostatečně procvičovat, aby si dítě bylo jisté svými znalostmi. 


Chtěli byste chodit do školy, kde má váš názor váhu? 

Jak pomáháme dětem, aby učení znamenalo radost a růst: 

Pracujeme dle zásad Montessori pedagogiky. Výhodou oproti běžné škole je náš individuální přístup k dětem a tříhodinová pracovní doba, kterou si děti plánují s pomocí učitele. Na základě zralosti jednotlivých dětí učitel dává individuální nebo skupinové lekce z oblasti českého jazyka, matematiky, geometrie, biologie, dějepisu, zeměpisu, hudby a výtvarného umění. Po pracovní době děti zhodnotí, co se naučily, a svoji samostatnou práci. Díky tomu se naučí odhadnout svoje schopnosti a čas, které potřebují k dosažení potřebných výsledků. Máme pro ně připravené snadno uchopitelné a zábavné formy učení se toho, co je v běžné škole pouze dril. Využíváme vnitřní motivaci dětí k učení, která je motorem veškeré naší činnosti. Podporujeme je ve zkoumání, dávání si různých informací do širšího kontextu, schopnosti vyjadřování slovem i písmem, v matematickém a abstraktním myšlení. Od první třídy se děti učí anglický jazyk.


Zápis

Máte-li zájem o docházku Vašeho dítěte do ZŠ Montessori Kampus, domluvte si oba rodiče návštěvu školy s ředitelkou Mgr. Kristýnou Turkovou na tel. č. 777 296 380 nebo pomocí kontaktního formuláře níže. 

Po návštěvě obou rodičů proběhne zápis, a to v pátek dne 24. dubna 2020 od 15 hodin nebo do naplnění kapacity v průběhu školního roku. S sebou přineste vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.

Školné: 7500 Kč / měsíc + oběd 60 Kč / den


Rozvrh a prázdniny

 • 07.30-08.15 Příchod
 • 08.30-12.15 Dopolední pracovní blok vč. svačiny a hygienických přestávek
 • 12.15-13.00 Oběd 
 • 13.00-15.00 Odpolední pracovní blok vč. svačiny a hygienických přestávek 
 • 15.00-16.00 Výuka či volnočasové aktivity venku

Montessori Kampus je otevřený každý všední den kromě státních svátků, školních prázdnin a ředitelského volna:

 • podzimní prázdniny: úterý 29. října - středa 30. října 2019
 • vánoční prázdniny: pondělí 23. prosince 2019 - pátek 3. ledna 2020
 • pololetní prázdniny: pátek 31. ledna 2020
 • jarní prázdniny: pondělí 10. - pátek 14. února 2020
 • velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. dubna 2020
 • ředitelské volno: pondělí 29. června - úterý 30. června 2020
 • letní prázdniny: středa 1. července - pondělí 31. srpna 2020

První školní den a předávání vysvědčení:

 • první školní den je v pondělí 2. září 2019 a vyučování je od 8.30 do 11.30, družina není
 • čtvrtek 30. ledna 2020 mezi 8.30-10.00, družina není, vysvědčení bez rodičů
 • pátek 26. června 2020 mezi 8.30-10.00, družina není, rodiče se mohou zúčastnit

Kalendář školních akcí