Základní škola

Děti se u nás učí snáze, protože respektujeme jejich potřeby

Pohyb

Děti se učí mnohem snáze, pokud mohou zapojovat více smyslů, včetně hmatu. Pro vytvoření konkrétních představ mají k dispozici skvělé pomůcky, se kterými mohou manipulovat a které jim umožní pochopit abstraktní koncepty jako např. zlomky, odmocniny, stupnice v hudbě, pohyb Slunce kolem Země apod. Kromě toho se děti po třídě pohybují zcela volně a v rámci dohodnutého termínu se mohou samostatně rozhodnout, kdy splní jaký úkol. Umožňujeme jim využívat pracovní a oddychové fáze mozku mnohem efektivněji než v běžné škole. Zároveň jsou vystaveny nutnosti naučit se organizovat si práci i čas. 

Volba

Pocit pohody je vyšší a učení příjemnější, když děti mají pocit volby, respektive když mají kontrolu nad určitými částmi vzdělávání. S rostoucí odpovědností za své výkony si mohou volit, u kterého stolu se budou učit a s kým, nebo zda si práci vezmou na koberec, a kdy v rámci dohodnutého časového rámce splní úlohu, ke které se zavázaly. U nás mají možnost procvičovat dovednost správně naložit se svými možnostmi během celého prvního stupně základní školy. A pouze nácvik jim pomůže najít vlastní strategii sebedisciplíny a schopnost sebereflexe. Děti dostávají tím víc věcí na výběr, čím jsou schopnější řídit sebe sama. 

Zájem

Dítě se lépe učí, když ho zajímá to, co se učí. Neboli když učivo souvisí s jeho bezprostřední životní situací, a když může být aktivní a tvořivé. Učitelka zajišťuje plnění povinného školního vzdělávacího plánu, stejně jako je tomu na jakýchkoli jiných školách, ale zároveň maximálně zohledňuje zájmy dítěte a zahrnuje ho do procesu plánování obsahu vzdělávání. Dítě využívá své zájmy ke svému pokroku a zároveň získává zpětnou vazbu o tom, co ho baví, co ho těší, v čem může být skutečně dobré a s čím může pomoci ostatním ve třídě. Získává tak hodnotu, zdravé sebevědomí a může pociťovat úspěch.

Vnitřní motivace

Vnější motivace odměnou za vyvinutou činnost, jako jsou peníze nebo známky, negativně ovlivňuje motivaci zabývat se činností, když se odměna neposkytuje. Děti, které se učí pro známky, prokazatelně vyvíjejí mnohem menší snahu udělat něco navíc ze strachu, aby nechybovaly. Proto u nás děti dostávají slovní hodnocení. Podporujeme vnitřní motivaci, která je trvalejší a nezávislá na vnějších okolnostech, a nepoužíváme odměny ani tresty, nýbrž systém přirozených důsledků. Chyba je pouze zpětná vazba, informace o způsobu práce a příležitost ke zlepšení. Tak může být dítě tvořivé beze strachu ze selhání.

Spolupráce

Prostředí vzájemné spolupráce může učení velmi usnadňovat, proto jsou v jedné třídě žáci z více ročníků. Žáci nejsou omezeni pouze na učivo svého ročníku, ale mohou se připojovat ke starším i mladším spolužákům. Učí se nápodobou. Učí se říci si o pomoc a přijímat ji, pokud ji potřebují, a s laskavostí pomáhat méně zkušeným dětem. Mladší děti u svých starších spolužáků vidí, kam jejich snahy mohou vést, a starší děti si učivo opakují a upevňují, když pomáhají mladším, a učí se být dobrými lídry skupiny. Pomocí příběhů skutečných konkrétních i anonymních hrdinů současné doby i těch minulých dětem klademe na srdce, že každé z nich má moc změnit svoji část světa, pokud si to bude přát. Povzbuzujeme je k hledání příležitostí, jak mohou být prospěšné. 

Učení v kontextu

Jakékoli učivo uspořádané do smysluplných celků je často hlubší a bohatší než učení abstraktní nebo vytržené z kontextu. Proto jsou děti stále nabádány k tomu, aby k úlohám přistupovaly tvořivě a mezioborově. Výuka není rozdělena na předměty, i když obsah učiva je přibližně stejný jako v běžné škole.  Způsob učení je diametrálně odlišný: obory se vzájemně neustále prolínají a jsou obohacovány exkurzemi, debatami s odborníky a výlety do přírody s cílem vnímat, že náš život je ovlivňován historickým kontextem, zeměpisnou a geo-politickou polohou, kulturou sociálních skupin, emocionálním a mentálním nastavení lidí kolem nás, a že jsme společně s dalšími lidmi a vším na planetě jeden vzájemně se ovlivňující a nedělitelný celek.

Skvělí dospělí

Na 1. i 2. stupni základní školy je hlavní úlohou pedagogů nabídnout žákům podněty k přemýšlení a ke zpracování. Ukazují jim různé způsoby, jak k jednotlivým tématům přistupovat, jak je zpracovávat a prezentovat spolužákům. Během prvních třech let ve škole se dítě dotýká mnoha témat a sbírá informace a snaží se je zpracovat rok od roku lépe. Během dalších třech let začíná vytvářet systematické celky, komplexní projekty a spojuje množství údajů, které dosud nasbíralo. V posledních třech letech ZŠ informace prakticky ověřuje a znalosti cizeluje, aby se dostalo na vytouženou střední školu. Dospělí prezentují dětem učivo pomocí různých didaktických pomůcek, schémat a příběhů a kladou jim otázky, které je vedou k zamyšlení a sebereflexi v oblastech chování i učení. 

Řád a pořádek

Řád a pořádek v prostředí jsou prospěšné pro učení, protože děti nemusejí plýtvat svoji mentální energii na orientaci, kde najdou jakou didaktickou pomůcku. Když si chtějí procvičit učivo, nemusejí čekat na instrukce od učitele, ale automaticky vědí, kde najdou potřebné věci a jak s nimi pracovat, případně mohou kdykoli, beze strachu ze zesměšnění či shazování, požádat o pomoc a znovu-vysvětlení. Za pomoci učitelky a její asistentky se děti učí rozeznávat, kdy mají učivo dostatečně procvičené a efektivně rozdělovat svoje kapacity. Škola dobře vybavená didaktickými pomůckami a vzdělanými a zkušenými učiteli umožňuje dětem učivo samostatně a dostatečně procvičovat, aby si dítě bylo jisté svými znalostmi. 


Chtěli byste chodit do školy, kde má váš názor váhu? 

Vzdělávání musí znamenat rozvoj osobnosti, ne pouhé učení faktů.

Pracujeme dle zásad Montessori pedagogiky. Výhodou oproti běžné škole je náš individuální přístup k dětem a tříhodinová pracovní doba, kterou si děti plánují s pomocí učitele. Na základě zralosti jednotlivých dětí učitel dává individuální nebo skupinové lekce z oblasti českého a anglického jazyka, matematiky, geometrie, biologie, dějepisu, zeměpisu, hudby, výtvarného umění a tělocviku. Kromě toho malé skupiny dětí navštěvují experty v zájmových oblastech, pro které chtějí zpracovat své zvláštní skupinové projekty. Celá třída chodí na celodenní celoškolní výlety, aby děti posílily kolektiv, organizační dovednosti, orientaci v přirozeném prostředí  a vytrvalost. Spolupracujeme také na projektech s dalšími Montessori školami v ČR i v zahraničí, možné jsou i výměnné pobyty. Děti s pomocí pedagogů pravidelně hodnotí, co se naučily, komu pomohly a co chtějí ještě zvládnout. Učí se odhadnout svoje schopnosti, čas a prostředky, které potřebují k dosažení potřebných výsledků. Využíváme snadno uchopitelné formy učení se toho, co je v běžné škole pouze dril. Využíváme vnitřní motivaci dětí k učení, která je motorem veškeré naší činnosti. Podporujeme je v laskavosti a spolupráci, zkoumání, celostním myšlení a schopnosti vyjadřovat se slovem i písmem. Od první třídy se děti učí anglický jazyk, později si přidávají němčinu. 


Zápis

Máte-li zájem o docházku Vašeho dítěte do ZŠ Montessori Kampus, vyplňte, prosím, kontaktní formulář níže a přijďte na informační schůzku ve čtvrtek 25. listopadu 2021 nebo 15. února 2022 od 17 hodin do ZŠ Montessori Kampus, Husova 17. Pozdější schůzky jsou individuální. 

V únoru proběhne návštěva rodičů ve vyučování, v březnu týden dítěte "na zkoušku" a nakonec zápis v pondělí 4. dubna 2022 od 15.30 hodin nebo v termínu po individuální domluvě. S sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.

Pro školní rok 2022/2023 stále přijímáme děti, a to i na individuální vzdělávání. 

Školné: 7500 Kč / měsíc + oběd 65 Kč / den. 

Při docházce více sourozenců mají mladší sourozenci 10% slevu.


Rozvrh a prázdniny

 • 07.30-08.15 Příchod
 • 08.30-12.15 Dopolední pracovní blok vč. svačiny a hygienických přestávek
 • 12.15-13.00 Oběd 
 • 13.00-15.00 Odpolední pracovní blok vč. svačiny a hygienických přestávek (kromě pátku)
 • 15.00-16.00 Výuka či volnočasové aktivity venku

Montessori Kampus je otevřený každý všední den kromě státních svátků, školních prázdnin a ředitelského volna:

 • velikonoční prázdniny: čtvrtek 14. dubna 2022
 • letní prázdniny: pátek 1. července - středa 31. srpna 2022

Předávání vysvědčení:

 • vysvědčení se předává v pondělí 31. ledna 2022 mezi 8.30-10.00, družina není
 • vysvědčení se předává ve čtvrtek 30. června 2022 mezi 8.30-10.00, družina není


2022/2023

 • ředitelské volno: pátek 18. listopadu 2022
 • podzimní prázdniny: středa a čtvrtek pátek 26. a 27. října 2022
 • vánoční prázdniny: pátek 23. prosince 2022 - pondělí 2. ledna 2023 (do DS se jde v úterý 3.1.2023)
 • jarní prázdniny: pondělí 6. března až pátek 10. března 2023
 • velikonoční prázdniny: čtvrtek 6. dubna 2023
 • letní prázdniny: sobota 1. července až čtvrtek 31. srpna 2023 + pátek 1. září 2023

První školní den ve školním roce 2022/2023 a předávání vysvědčení:

 • první školní den je čtvrtek 1. září 2022 a vyučování je od 8.30 do 10.00, družina není
 • vysvědčení se předává v úterý 31. ledna 2023 mezi 8.30-10.00, družina není
 • vysvědčení se předává v pátek 30. června 2023 mezi 8.30-10.00, družina není

Kalendář školních akcí