Všeobecné obchodní podmínky


pro prodej e-booků (elektronických knih), online kurzů, vzdělávacích seminářů, příměstských táborů a montessori minilabs


I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou "VOP") platí pro nákup ebooků (elektronických knih), online kurzů (dále obojí společně označováno i jako "digitální obsah" nebo "produkty"), vzdělávacích seminářů, příměstských táborů a montessori minilabs, přes webové rozhraní montessorikampus.cz.
 2. Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek www.montessorikampus.cz, souvisí.
 3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než produkt koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte nás ještě před objednáním produktu. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Uhrazením faktury projevujete souhlas s tím, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisujeme.
 4. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:


Obsah VOP:

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

II. Důležité pojmy (definice)

III. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

IV. Cena produktů a platba

V. Dodací podmínky

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv

VII. Odstoupení od Kupní smlouvy

VIII. Účast na seminářích, táborech a odpovědnost

IX. Vyšší moc

X. Další práva a povinnosti smluvních stran

XI. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

XII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

XIII. Závěrečná ustanovení


II. Důležité pojmy (definice)


1. Prodávající

Prodávajícím e-booků (elektronických knih), online kurzů, vzdělávacích seminářů, příměstských táborů a montessori minilabs je Smyslů plná společnost, z.s., IČ: 064 16 012 se sídlem Na Sádkách 40, 370 05 České Budějovice., zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová složka L 7369/KSCB. Kontaktní telefon: +420 777 296 380, info@montessorikampus.cz. 

2. Kupující

Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.montessorikampus.cz uzavře s námi jako Prodávajícími Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

3. Spotřebitel

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

4. Spotřebitelská smlouva

Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5. Smlouva uzavřená distančním způsobem

Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. Rozhodné právní předpisy

Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen "NOZ") a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.


III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře: https://www.montessorikampus.cz/kontakt/

2. Popis produktů

Na webovém rozhraní nabízíme 

 • e-booky, 
 • příměstské tábory, 
 • kurzy, semináře a setkávání pro dospělé
 • montessori minilabs pro děti a jejich doprovod. 

Je u nich uveden podrobný popis včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co Kupujícímu mohou přinést a v jakém formátu jsou poskytovány, případně, zda jsou pro jejich efektivní používání a absolvování nutné ještě nějaké další podmínky. Je zde i podrobný popis bonusů, pokud jsou k jednotlivým produktům poskytnuty. 

Docházka do dětské skupiny není obsahem těchto VOP a řeší se zvlášť smlouvou o poskytování péče o dítě. 

Docházka do mateřské a základní školy není obsahem těchto VOP a řeší se zvlášť ve správním řízení a smlouvou s provozovatelem školy: Základní školou a Mateřskou školou Montessori Kampus, s.r.o.

Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. Objednání produktů 

Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží kontaktní formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo firmu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ a vyberete označením (zakliknutím) vybraný produkt nebo produkty. Následně vám přijde potvrzovací mail a faktura, Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

4. Kupní smlouva 

Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivujeme v elektronické podobě.


IV. Cena produktů a platba

1. Cena produktů

Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena jednotlivých produktů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko "Odeslat") je proto již konečnou cenou.

2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněné od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinné vám produkty dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

4. Způsob platby

Kupní cenu je možné uhradit bezhotovostně bankovním převodem na náš účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán. 

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. 

Kupní cena se hradí v korunách českých. V případě objednávek ze zahraničí se kupní cena hradí v Eurech.

5. Splatnost kupní ceny

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 14 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, ve faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet.

Po přijetí vaší platby vám vystavíme doklad o přijaté platbě, který obdržíte obratem po provedení platby. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

E-book není možné hradit formou splátkového kalendáře.


V. Dodací podmínky

1. Způsob dodání

a) Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. 

b) Při koupi on-line kurzu vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na "nástěnce" členské sekce online kurzu.

2. Dodací lhůta

E-book a on-line kurz bude dodán hned poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet. Semináře, příměstské tábory a montessori minilabs se uskuteční v den, který je uvedený na kupní smlouvě.

 • Po dodání ebooku, si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte nás prosím, abychom mohly provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.
 • Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).


VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv

1. Digitální obsah zasíláme pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .doc a pdf. K přehrání obsahu v online kurzu ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

2. Produkty jsou vytvořeny s využitím našich znalostí a zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemůžeme odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

3. Uživatelský účet

Po zakoupení on-line kurzu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě zrušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv.


VII. Odstoupení od kupní smlouvy a storno podmínky

1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. Protože mi však maximálně záleží na vaší spokojenosti, poskytuji vám nad rámec zákonných povinností garanci spokojenosti. Máte možnost ve lhůtě do 14dnů od uzavření Kupní smlouvy odstoupit od této smlouvy bez uvedení jakéhokoli důvodu, pokud produkt nesplní vaše očekávání nebo i z jakéhokoli jiného důvodu. V takovém případě mě prosím informujte elektronicky na info@montessorikampus.cz nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. Přiložte prosím pokud možno i doklad o koupi produktu nebo sdělte aspoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký produkt jste zakoupili. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

2. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 7 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě odstoupení od smlouvy jsme oprávněné vám okamžitě zrušit přístup do členské sekce.

3. Je-li Vám společně s produktem poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.

4. V případě stornování vstupenky na semináře, workshopy, příměstské tábory a minilabs pořádané Montessori Kampusem je účastník oprávněn zrušit objednávku nejpozději do 3 týdnů před konáním akce (storno vstupenky). Později již není možné zakoupenou vstupenku stornovat, resp. od nákupu vstupenky odstoupit a to v souladu s § 1837 písm.j.) občanského zákoníku , neboť se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění, k němuž vstupenka opravňuje (účast na semináři) je poskytována v určeném termínu.

5. Žádost o storna vstupenky na jednodenní workshopy a semináře, musí účastník zaslat na email: info@montessorikampus.cz, na které musí uvést druh vstupenky (kurzovného), své jméno a variabilní symbol platby.

 • V případě storna účasti na příměstském táboru, kurzu, semináři, setkání či montessori minilabs 3 týdny před začátkem konání akce, bude vám navráceno 50% z ceny zakoupené akce.
 • Při zrušení účasti na příměstském táboru, kurzu, semináři, setkání či montessori minilabs méně než 3 týdny před konáním akce, bude účastníkovi účtován storno poplatek v plné výši ceny zakoupené vstupenky.

6. V případě, že se účastník nemůže nebo nechce příměstského tábora, kurzu, semináře, setkání či montessori minilabs zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka, kterého si sám nejde. Storno poplatek se neplatí a účastník obdrží platbu zpět poté, co bude cena vstupenky (kurzovného) uhrazena náhradníkem.

7. Od doby zahájení v průběhu nebo skončení semináře odpadá jakýkoliv nárok na vrácení zaplaceného částky za příměstský tábor, kurz, seminář či montessori minilabs. 

8. Stornování akce si od nás nechte vždy potvrdit e-mailem. Předejdeme tak zbytečným potížím, kdy vy si budete myslet, že máte zrušeno a my mezitím s vámi na akci počítáme.

9. Žádost o zrušení účasti na jednotlivých lekcích v montessori minilabs nebo podpůrné skupince pro rodiče, zákonný zástupce ruší telefonicky na čísle: +420 732 786 057 nebo zašle omluvu na email: montessorikampus@gmail.com. Zameškané a omluvené lekce si klient může nahradit v kurzovém období, ve kterém byla aktivita zameškána. Lekce, které se klient nezúčastní a bude ji chtít nahradit, je nutné omluvit nejpozději den před konáním pracovny, jinak nevznikne nárok na náhradní lekci. V jednom kurzovním období je možné si vybrat maximálně 2 náhrady, které jsou omluvené min. 1 den před konáním kurzu.

10. Nevyčerpané lekce montessori minilabs se nepřevádí do dalšího kurzového období. Peníze za nevyčerpané lekce nevracíme.

11. Lektorka kurzu může vyloučit z lekce dítě, které je nastydlé, kašle nebo vykazuje jiné příznaky nemoci.


VIII. Účast na táborech, kurzech, seminářích, setkáních, minilabs a odpovědnost

1. Účast na táborech, kurzech, seminářích, setkání a minilabs je dobrovolná. Každý účastník (zákonný zástupce), nese plnou zodpovědnost za sebe (své dítě) a činy před, v průběhu i po skončení akce i za jakékoliv škody, které způsobí. Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené v průběhu akce jednotlivými účastníky.

2. Účastník se akce účastní plně na svou zodpovědnost. Pořadatel není odpovědný za fyzické či psychické újmy (případné nehody či zranění). Pořadatel nepřebírá odpovědnost za přinesené věci a cennosti účastníka tábora, kurzu, semináře, setkání či minilabs, během jeho pobytu v místě konání. (např. ztráty hmotných věcí či cenností).

3. Pořadatel nezodpovídá za zdravotní stav účastníka akce. Zakoupením účasti na táboru, kurzu, semináři, setkání či minilabs Účastník prohlašuje, že jeho (dítěte) zdravotní stav není překážkou účasti na zakoupené akci.

4. Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách. Dále nenese zodpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkům.


IX. Vyšší moc

1. Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.

2. Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, pandemie a epidemie, stávka, nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.


X. Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Pořadatel si vyhrazuje právo v závažných případech provádět změny lektorů a programu táborů, kurzů, seminářů, setkání či minilabs (změna či zrušení některé části programu). Tyto Informace o programu naleznou účastníci na webových stránkách www.montessorikampus.cz.

2. V případě nízkého počtu přihlášených účastníků může být příměstský tábor, kurz, seminář, setkání nebo montessori minilabs nejpozději 3 dny před konáním zrušen či přesunut na jiný termín konání. Stejně tak může být akce zrušena či přesunuta na jiné místo či termín konání z důvodů mimořádných okolností jako např. zásah vyšší moci. O takové události bude pořadatel účastníky bezodkladně informovat e-mailem nebo telefonicky.

3. Dojde-li ke zrušení semináře ze strany pořadatele, bude účastníkům vráceno vstupné v plné výši. Pořadatel nenese jakékoliv poplatky či náklady, které vzniknou účastníkům zrušením semináře nebo přesunutím.


XI. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Jako Prodávající vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.

6. Pokud vám nebyl produkt (resp. u online kurzu přístupové údaje) dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky "hromadná pošta" nebo spam. Pokud ani tam produkt (přístupové údaje) nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

7. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na elektronickou adresu info@montessorikampus.cz nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.


XII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese info@montessorikampus.cz.

2. Prodávající je oprávněn k prodeji na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

4. Uvádíme, že nejsme vázány žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).


XIII. Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní.

3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

4. Tyto VOP jsou účinné od 1. 9. 2023.